Algemene voorwaarden IBVreeswijk b.v.

Artikel 1 – Definities
Algemene voorwaarden: Voorwaarden met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden door IBVreeswijk B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Weerselo.

Opdrachtgever: de in uitoefening van beroep of bedrijf handelende wederpartij van IBVreeswijk

RVOI: Regeling van de Verhouding tussen Opdrachtgever en adviserend Ingenieursbureau (versie 2001). Deze RVOI-2001 is gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 29-06-2001.

Artikel 2 – Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 Op door IBVreeswijk te verrichten werkzaamheden is de RVOI van toepassing, tenzij anders overeengekomen.

2.2 Deze algemene voorwaarden gelden in aanvulling op de RVOI. In geval van onderlinge tegenstrijdigheid met de RVOI gelden primair de bepalingen in deze algemene voorwaarden. Indien en voor zover enige bepaling in deze algemene voorwaarden door de rechter of arbiter als onredelijk bezwarend wordt aangemerkt laat zulks de geldigheid en toepasselijkheid van de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden en de RVOI onverlet.

2.4 Opdrachtgever wordt geacht inhoudelijk bekend te zijn met de RVOI en de eventuele bijlagen.

2.5 Deze algemene voorwaarden zijn in werking getreden op 1 februari 2012.

2.6 IBVreeswijk behoudt zich het recht voor deze voorwaarden aan te passen, doch deze wijzigingen treden niet eerder in werking dan 30 dagen nadat zij bekend zijn gemaakt.

Artikel 3 – Offertes

3.1 Alle offertes van IBVreeswijk zijn kostenloos en geldig tot drie maanden na offertedatum, tenzij een andere geldigheidsduur in de offerte is vermeld.

3.2 IBVreeswijk kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de opdrachtgever  redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.3 Alle prijzen luiden in Euro’s en zijn exclusief BTW.

3.4 Een samengestelde offerte verplicht IBVreeswijk niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

3.5 Een offerte wordt gedaan op basis van de ten tijde van het indienen van de offerte geldende wet­- en regelgeving. Indien tussen het moment van uitbrengen van de offerte en de acceptatie daarvan door opdrachtgever sprake is van een significante wijziging van terzake geldende wet- en/of regelgeving welke ogenblikkelijk effect heeft op de uitgebrachte offerte, is de betreffende offerte vervallen en brengt IBVreeswijk binnen 14 dagen een nieuwe offerte uit onder vermelding van een nieuwe termijn van gestanddoening.

Artikel 4 – Niet inbegrepen werkzaamheden

4.1 De volgende werkzaamheden zijn niet bij de offerte inbegrepen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen:

 • Het maken van een bestek (of technische omschrijving) en begroting.
 • Berekeningen en/of tekeningen ten behoeve van een prefabkelder.
  • Het maken van definitieve berekeningen en productietekeningen voor systeemvloeren, breedplaatvloeren, prefab-beton onderdelen en prefab dakconstructies
  • Het maken van knip-, buig- en mattenstaten voor wapening in betonconstructies.
  • Het maken van werkplaatstekeningen, ankerplannen, en detailberekeningen voor staalconstructies (inclusief berekeningen en tekeningen hulpstaal, trappen en bordessen).
 • Het aangeven van materiaalgebonden metselwerkdilataties.
 • Het maken van controleberekeningen van de bestaande constructie.
 • De uitvoering van het geotechnisch onderzoek met bijbehorend advies.
 • Het maken van bouwfysische berekeningen.
 • Het maken van geluidsberekeningen.
  • De kosten voor het (eventueel) maken van een bodemverkennend onderzoek, asbestinventarisatie rapport, akoestisch onderzoek, vuurlast- en brandoverslag berekening(en).
  • Werkzaamheden ten behoeve van constructieve voorzieningen van de bouwput (damwanden en/of bemalingadviezen en dergelijke).
 • Het verkrijgen van gegevens van de bestaande constructie.
 • Dagelijks toezicht


Artikel 5 – Aanpassingen en wijzigingen

5.1 Onder aanpassingen en wijzigingen van werkzaamheden wordt verstaan:

 • Niet met de werkelijkheid overeenkomen van door de opdrachtgever verstrekte gegevens.
 • Wensen of besluiten die niet tijdig aan de adviseur bekend zijn gemaakt.
 • Varianten of alternatieven voor studies of ontwerpen die reeds zijn afgerond.
 • Het terugkomen op eerder genomen besluiten.
 • Verhogen of verlagen van het eerder vastgestelde budget.
 • Commentaar op werkzaamheden van de adviseur, die inhoudelijk, vaktechnisch of esthetisch voor verantwoording van de adviseur komen, uiteraard voor zover dit commentaar niet het gevolg is van een fout van de adviseur.
 • De keuze voor door derden aangedragen alternatieve oplossingen, constructies, technieken, uitvoeringsmethoden en dergelijke.
 • Fouten die door derden worden begaan.
 • Indien meer dan één controleronde nodig is voor het definitief maken van documenten. Dit is niet van toepassing als de extra controleronde het gevolg is van de onjuiste verwerking van het commentaar uit de eerste controleronde door de adviseur.

5.2 De adviseur meldt het ontstaan van wijzigingen tijdig, onderbouwd en gemotiveerd aan de opdrachtgever en verstrekt daarbij een raming van de wijzigingskosten. 

Artikel 6 – Betalingstermijn

6.1 Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum.

6.2 Bij overschrijding van deze betalingstermijn gelden de bepalingen in artikel 10 lid 14 en lid 15 RVOI.

6.3 Indien tijdige betaling door opdrachtgever achterwege is gebleven is IBVreeswijk tevens gerechtigd haar vorderingen uit handen te geven en is opdrachtgever de daaraan verbonden kosten, vermeerderd met omzetbelasting, verschuldigd. Voorts is opdrachtgever alle andere kosten verschuldigd die IBVreeswijk moet maken om haar vordering(en) te incasseren.

6.4 Betalingen van opdrachtgever worden altijd eerst in mindering gebracht op verschuldigde kosten en rente (in deze volgorde) en vervolgens in mindering op hoofdsommen, waarbij oude vorderingen voor nieuwe gaan.

Artikel 7 – Indexatie

7.1 Indien en voor zover de honorering van de werkzaamheden plaatsvindt op basis van bestede tijd kan IBVreeswijk het overeengekomen tarief jaarlijks per 1 januari binnen redelijke grenzen wijzigen (bijvoorbeeld in verband met de stijging van het prijspeil of loonkosten).

7.2 Indien en voor zover de honorering van de werkzaamheden plaatsvindt op basis van een vast te stellen bedrag kan IBVreeswijk vanaf 2 jaar na totstandkoming van de overeenkomst het vastgestelde bedrag jaarlijks binnen redelijke grenzen wijzigen (bij voorbeeld in verband met de stijging van het prijspeil of loonkosten) naar rato van de dan nog te verrichten werkzaamheden.

7. 3 Indien en voor zover de honorering van de werkzaamheden plaatsvindt op basis van een percentage van de bouwsom kan IBVreeswijk vanaf 2 jaar na totstandkoming van de overeenkomst het percentage jaarlijks binnen redelijke grenzen wijzigen (bij voorbeeld in verband met de stijging van het prijspeil of loonkosten) naar rato van de dan nog te verrichten werkzaamheden.

Artikel 8 – CAR-verzekering

8.1 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat een CAR-verzekering, als bedoeld in artikel 5 lid 9 van de RVOI, wordt afgesloten.

Artikel 9 – Derden

9.1 IBVreeswijk werkt op verzoek van opdrachtgever mogelijk samen met derden. IBVreeswijk is voor het werk verricht door deze derden niet aansprakelijk tenzij en voor zover IBVreeswijk deze aansprakelijkheid uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door derden aan IBVreeswijk te verstrekken gegevens.

9.2 Het staat IBVreeswijk vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid te laten uitvoeren door de door haar aan te wijzen medewerkers van IBVreeswijk, in voorkomend geval met inschakeling van hulppersonen en derden.

9.3 Indien IBVreeswijk in het kader van de uitvoering van een haar verstrekte opdracht zelf één of meerdere hulppersonen en/of derden inschakelt, zal IBVreeswijk voor tekortkomingen van deze hulppersonen en/of derden slechts aansprakelijk zijn voor zover de daaruit voortvloeiende schade op die hulppersonen en/of derden kan worden verhaald. IBVreeswijk is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van hulppersonen en derden namens opdrachtgever te aanvaarden.

Artikel 10 – Goedkeuring gegevens

10.1 Door IBVreeswijk aan opdrachtgever ter goedkeuring verzonden documenten of andere gegevensdragers (inclusief tekeningen) worden geacht door opdrachtgever te zijn goedgekeurd wanneer opdrachtgever niet binnen twee weken na de verzenddatum schriftelijk en ondubbelzinnig het tegendeel heeft bericht.

Artikel 11 – Werkzaamheden op locatie

11.1 Ten aanzien van werkzaamheden op locatie, onderzoekingen en inventarisaties geldt dat indien betreding van percelen noodzakelijk is daarvoor door of vanwege opdrachtgever toestemming dient te worden verleend, ook indien opdrachtgever niet de eigenaar is van het betreffende perceel. Eventuele schade(n), vertragingen of wachttijden voor IBVreeswijk, ontstaan als gevolg van het niet of niet tijdig verkrijgen van deze toestemming, is voor rekening van opdrachtgever.

11.2 IBVreeswijk is niet aansprakelijk voor schade, ongeacht welke oorzaak, aan eigendommen van opdrachtgever en/of derden die is ontstaan tijdens of voortvloeiende uit de uitvoering van haar werkzaamheden, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van bij IBVreeswijk in dienst zijnd personeel of personen voor wie IBVreeswijk krachtens de wet aansprakelijk is.

11.3 Opdrachtgever vrijwaart IBVreeswijk voor alle aanspraken van derden ter zake van vorenbedoelde schade.

Artikel 12 – Gegevensverstrekking, verzending en gebruik van documenten

12.1 Opdrachtgever staat er voor in dat de door hem te verstrekken gegevens tijdig worden verstrekt en actueel en juist zijn.

12.2 Kosten ten gevolge van vertraging en/of het verstrekken van onjuiste of niet actuele gegevens en in het algemeen stagnatie buiten de schuld van IBVreeswijk komen voor rekening van opdrachtgever.

12.3 Verzending van documenten of andere gegevensdragers (inclusief tekeningen) door IBVreeswijk geschiedt voor risico van opdrachtgever. Verzending per post zal via gewone post plaatsvinden.

12.4 De door IBVreeswijk vervaardigde (onderzoeks)rapporten, verslagen, documenten, kostenopstellingen en dergelijke mogen alleen door opdrachtgever worden gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn vervaardigd. Opdrachtgever is uitsluitend bevoegd (onderzoeks)rapporten, verslagen, documenten, kostenopstellingen en dergelijke aan derden ter beschikking te stellen indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

12.5 Opdrachtgever vrijwaart IBVreeswijk voor alle aanspraken van derden, die gebaseerd zijn op die (onderzoeks)rapporten, verslagen, documenten, kostenopstellingen en dergelijke.

12.6 IBVreeswijk aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gebruik door anderen dan opdrachtgever, noch voor gebruik voor een ander doel.

Artikel 13 – Toezicht

13.1 Indien de opdracht inhoudt dat IBVreeswijk toezicht houdt op de uitvoering van een werk, zonder dat sprake is van dagelijks toezicht, kan IBVreeswijk alleen aansprakelijk zijn voor de perioden waarin zij dit toezicht volgens opdracht daadwerkelijk heeft gehouden.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

14.1 De aansprakelijkheid van IBVreeswijk onder de RVOI is beperkt tot (maximaal) het bedrag dat in het betreffende geval door de verzekeraar van IBVreeswijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico als vermeld in de desbetreffende polis.

Artikel 15 – Verantwoordelijkheid

15.1 Indien de adviseur optreedt als hoofdconstructeur, is hij verantwoordelijk voor zijn eigen constructief ontwerp en haar uitwerkingen daarvan.

15.2 Daarnaast toetst de adviseur het werk van de deelconstructeur(s) op, aan het constructieve ontwerp verbonden uitgangspunten. Deze controle van werkzaamheden van derden staat omschreven in de STB 2005 onder de fase “Uitvoering – Uitvoeringsgereed ontwerp / Kwaliteitszorg en risico’s / T1678(N)”. Voor de gegevensverstrekking aan de deelconstructeur(s) is de adviseur niet primair verantwoordelijk. De verantwoordelijkheid van de adviseur beperkt zich bovendien tot de constructies die in de bijlage “Omschrijving van werkzaamheden” zijn aangeduid. Indien uitwerkingen van deelconstructeur(s) door de adviseur worden ingediend bij gemeentelijke instanties, draagt de adviseur daarvoor geen verantwoordelijkheid, tenzij controle daarvan is overeengekomen.

15.3 De adviseur draagt geen verantwoordelijkheid voor de afstemming van zijn adviezen op de werkzaamheden van andere adviseurs, meer in het bijzonder niet voor de integratie en inpassing van haar adviezen in het ontwerp van de architect.

Artikel 16 – Geheimhouding

16.1 Opdrachtgever en IBVreeswijk zullen alle door de één aan de ander verschafte gegevens vertrouwelijk behandelen en van deze gegevens alleen gebruik maken in het kader van de uitvoering van de opdracht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 17 – Bevoegdheden rechter/arbiters en toepasselijk recht

 • In afwijking van artikel 18 van de RVOI geldt dat een eventueel geschil aangaande werkzaamheden dat niet langs minnelijke weg tot oplossing kan worden gebracht, wordt voorgelegd aan de gewone rechter, tenzij partijen arbitrage overeenkomen.
 • In afwijking van de wettelijke regeling voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen opdrachtgever en IBVreeswijk, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank Almelo. IBVreeswijk blijft echter bevoegd opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.
 • Opdrachtgever heeft het recht, wanneer deze consument is, gedurende één maand nadat IBVreeswijk zich schriftelijk op de bepaling in het vorige lid heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde burgerlijke rechter.
 • Op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en IBVreeswijk is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


Artikel 18 – Vindplaats algemene voorwaarden

18.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland te Enschede

18.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie.